XII sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 24 października 2019 roku

XII sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 24 października 2019 roku24 października (czwartek) od godz. 14:00 w sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5 w Kostrzynie nad Odrą odbyła się XII sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Poniżej projekty uchwał a w dalszej części artykułu proponowany porządek obrad.

Materiał wideo: www.kostrzyn.pl/transmisja/

1. Sprawy regulaminowe :
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie wniosków do porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z sesji nr XI/19 z dnia 26 września 2019 roku,
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3. Informacja na temat realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
4. Plany rozwojowe Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zakładów w niej zlokalizowanych.
5. Informacja o działalności Parku Narodowego „ Ujście Warty „
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (druk nr1),
b) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (druk nr 2),
c) określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (druk nr 3),
d) uchwalenia Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 (druk nr 4),
e) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w drodze darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 5),
f) przyjęcia regulaminu korzystania z nadbrzeża przystani w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 6),
g) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok (druk nr7),
h) określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 8).
i) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach na kadencję w latach 2020-2023 (druk nr 9),
j) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach (druk nr 10).
7. Interpelacje i wnioski.
8. Sprawy różne.