Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad OdrąBurmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą. Konsultacje potrwają od 25 lutego do 10 marca 2020 r.

 

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkańców Kostrzyna nad Odrą uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych jak również złożonych wniosków o udział w opracowaniu Regulaminu.

Konsultacje odbędą się w terminie od 25 lutego 2020r. do 10 marca 2020 r. poprzez zbieranie uwag i opinii złożonych pisemnie do urny konsultacyjnej w Urzędzie Miasta przy ul. Granicznej 2 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opinie można będzie również zgłosić podczas dyżuru konsultacyjnego 2 marca 2020 r. w godzinach 14.00-18.00, w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2, biuro nr 11.

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 24 lutego 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą dotyczących projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XIX/152/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016r. poz. 1529) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne o zasięgu ogólnomiejskim, z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą, zwane dalej konsultacjami, dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 2.
Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkańców Kostrzyna nad Odrą uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 3.
1. Konsultacje odbędą się w terminie od 25.02.2020r. do 10.03.2020 r. poprzez zbierania uwag i opinii:
1) złożonych na karcie opinii – pisemnie, do urny konsultacyjnej w Urzędzie Miasta w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Granicznej 2,
2) przesłanych drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) zgłoszonych podczas dyżuru konsultacyjnego odbywającego się 2 marca 2020 r. w godzinach 14.00-18.00, w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, biuro nr 11.
2. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z projektem uchwały na stronie internetowej www.kostrzyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

§ 4.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.kostrzyn.pl.

§ 5.
Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie sprawozdania zamieszczonego na stronie internetowej www.kostrzyn.pl.

§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

Karta opinii

KONSULTACJE SPOŁECZNE
DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą , 25.02 – 10.03.2020 r.

Opinie, uwagi i propozycje zmian zapisów w projekcie:
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................


Uzasadnienie proponowanej zmiany lub wprowadzenia nowego zapisu:
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

    Jestem mieszkańcem miasta Kostrzyn nad Odrą (wstaw znak X)

 

 .............................................................................
 (data i czytelny podpis osoby zgłaszającej opinię ¹)
 

DZIĘKUJEMY
 

 ¹Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO):
1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz uchwały Nr XIX/152/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kostrzyn nad Odrą (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1529).
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 25 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.